سلف موازی استاندارد

معرفی قرارداد سلف موازی استاندارد

بر اساس ساز و کار معاملات سلف موازی، مقدار معینی ازدارایی پایه به فروش می­رسد که وجه قرارداد مذکور باید نقدی پرداخت و دارایی پایهدر سررسید مشخصی در آینده تحویل شود.

در طول دوره معاملاتی قرارداد، خریدار سلف اول می­تواند اقدامبه فروش دارایی پایه به میزان خریداری شده در قرارداد اول به شخص دیگری در قالب یکقرارداد سلف ثانویه کند. این قرارداد سلف ثانویه را قرارداد سلف موازی گویند. اینفرایند می­تواند به همین صورت ادامه یابد و خریدار سلف دوم نیز در قالب یک معاملهسلف دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد.

"خریداران و فروشنده سلف کالا ضمن قرارداد سلف کالاشرط می­کنند که خریدار سلف حق اختیار فروش مقدار معینی از کالا را به قیمت معین درسررسید داشته باشد . همچنین عرضه کننده سلف ضمن قرارداد سلف کالا اجازه می ­دهد کهخریدار سلف این دو اختیار را به خریدار سلف موازی کالا منتقل نماید".

مزایای اوراق سلف موازی استاندارد

1-     نقد شوندگی اوراق

2-     کشف قیمت به صورت پیوسته

3-     تسهیل تأمین مالی کوتاه مدت

4-     پوشش ریسک کامل تر نسبت به قراردادسلف معمولی

5-    معافیت مالیاتی

کارمزد معاملات اوراق سلف موازی استاندارد


اوراق سلف موازی استاندارد در حال معامله دربورس کالا و انرژی