اعضاء هیات مدیره
 سمت نام و نام خانوادگی 
رئیس هیات مدیره  حمیده میرابوالحسنی
 نائب رئیس هیات مدیره سعید همتی پور 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره   محمد رشیدی زاده