اعضاء هیات مدیره
 سمت نام و نام خانوادگی 
رئیس هیات مدیره  سعید همتی پور
 نائب رئیس هیات مدیره حمیده میر ابوالحسنی 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره   محمد رشیدی زاده