مدیران شرکت
محل استقرار  سمت  نام مدیر 
 دفتر مرکزی مدیر عامل  محمد رشیدی زاده 
 دفتر ساختمان علوی  مدیر امور معاملات  بابک واثقی نوبری
دفتر ساختمان علوی  مدیر امور مالی مهدی خداویسی
 دفتر مرکزی  مدیر اداری و منابع انسانی  محمود شکرالهی
 دفتر مرکزی مدیر بازاریابی و پشتیبانی  محمود رضا شاملو